unicorn

51 tekstów – auto­rem jest uni­corn.

to uczu­cie, gdy w jed­nej se­kun­dzie zmieniasz zda­nie o człowieku, z którym dzieliłeś swo­je serce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 maja 2012, 01:20

soczys­ta na­miętność? sek­sa­pil w ko­lorze brzoskwini. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 maja 2012, 00:06

umo­rusa­na każdym Twoim ges­tem stałam się tą je­dyną. wiodłam prym, lśniłam. przeg­rałam walkę z samą sobą. te­raz tyl­ko ka­wa i pa­pieros, nic więcej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 kwietnia 2012, 11:46

bu­limiczne ser­ce kocha najbardziej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2012, 02:00

codzien­nie sy­piam z sa­mot­noscia. mi­losc doskonala. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 lipca 2011, 20:13

dlacze­go oba­wiasz się naj­gor­sze­go, gdy wreszcie jes­teś szczęśli­wy? do­ceń to co masz, uśmie­chaj się. żyj, prze­de wszys­tkim - żyj. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 kwietnia 2011, 18:55

jes­teśmy za­leżni tyl­ko od siebie, ale ma­my ludzi, którzy są naszy­mi towarzyszami. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 marca 2011, 15:50

tęsknię, ale nie wiem za czym. pragnę, ale nie wiem czego. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 lutego 2011, 20:56

gdzie znaj­du­je się apo­geum, gdy jest się zakochanym? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 30 listopada 2010, 10:03

do­tyka cię za każdym ra­zem tak jak­by ro­bił to po raz pierwszy? 

myśl
zebrała 35 fiszek • 2 listopada 2010, 18:35

unicorn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unicorn

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność